nội dung của không gian công cộng khu ở

Trong đô thị hiện đại mối quan hệ giữa không gian công cộng trong đơn vị ó và không gian công cộng của đô thị là mối quan hệ nhân quả. Hiện trạng và xu hướng phát triển của cơ câu xã hội sẽ phản ánh và bộc lộ qua nhu cầu xã hội nhu cầu không gian sinh hoạt riêng – chung cua con người trong đó nhu cầu về không gian công cộng trong đơn vị ớ là một trong những tiêu chí cơ bản đê đánh giá chất lượng và tính chất đặc trưng của không gian công cộng cúa một thành phố một khu vực.
Tính chất của không gian công cộng về phương diện xã hội gắn liền với tính chất và đặc trưng lối sống ăn ớ và văn hoá sống của con người chung cư Mường Thanh Nha Trang. Mặt khác nhờ tiến bộ cùa khoa học kĩ thuật năng suất lao động tăng lên không ngừng thời gian lao động giám xuống và thòi gian rảnh rỗi tăng lên con người ngày càng thế hiện cá tính cùa mình một cách rõ nét trong việc sử dụng thời gian rỗi. Đó cũng chính là vãn hoá sống trong tương lai.
Sự phát triển của đô thị phải tính đến nhu cầu giải trí nhu cầu giao tiếp nhàm tìm kiếm thông tin và cảm hứng sáng tao của con người tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Các hoạt động tập thể này diễn ra hàng ngày vì vậy khu vực dành cho hoạt động này có thể riêng biệt liên thông hoặc tách xa khỏi các dãy nhà trên nguyên tắc tránh mất trật tự chung đảm bảo lối sống vãn minh dô thị.
Trong cấu trúc hệ thống không gian đơn vị ở không gian công cộng chiếm một vị trí rất quan trọng và cũng đòi hỏi phần lớn đất đai. Hệ thống không gian sinh hoạt công cộng thường bao gồm vườn hoa cây xanh không gian trống đường dạo sàn chơi sảnh tầng… và một số công trình phục vụ công cộng khác nhau và chúng sẽ là những tác nhân quyết định mức độ hoàn thiện và chất lượng của không gian sinh hoạt công cộng đơn vị ó.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN