xu hướng phát triển thành phố bền vững ở Việt Nam

Một thành phô thịnh vượng (A prosperous City): các đô thị lớn là động lực chính thúc đấv hiệu năng kinh tế quốc gia song cần các chiến lược đế xử lý các yêu tố xã hội. mói trường tiêu cực cái cách sắp xếp về định chế nhằm đạt dược sự tãng trướng bền vững và thịnh vượng.
Một thành phô thương mại (A Business Citv): với sự bùng nổ cùa Internet và E-commerce chung cư Five Star Kim Giang. Mót kiểu mới về sự hợp tác và cạnh tranh trong thương mại toàn cầu đã nổi lên. Các thành phô nhỏ phát triển mạnh trong nền tảng IT này về kinh tê có thê nắm lấy lợi nhuận của siêu xa lộ thông tin dô llình 2. Các tiêu t hí hướng Ún
tôi rèn nền kinh tế mới và văn hoá gắn kết với các thanh phô phai n ten hí II ưng
thành phô khác bất chấp qui mô và vị trí địa lý.
Các giới hạn của thương mại giong như nghiêng hãn về phía các thành phô chúng có thế quan lý tri thức và các nguồn lực tài chính có hiệu quá. Các thành phò với các chính sách đúng đắn hạ tầng cơ sơ tiên tiến và nhiều tài năng sẽ dược đặt vào vị trí tốt hơn đê san sinh một nãng lương đầv đú của cuộc cách mạng về thông tin đế san sinh ra các sáng kiến và tạo ra môi trường đô thị tốt về san xuất tiết kiệm.
Có thê sống được (Liviability)
Một thành phô’ có thể sông được (City for living):
Mọt thành phố kiểu mầu (model City) phai là một thành phố cung cấp nhà ứ day du tương xứng và một mỏi trường sống hữu ích cho dân chúng thành phố. Có những ngôi nhà có V nghĩa với cộng đồng đó chính là sự nổi kết thân thiết là hạnh phúc là phúc lợi của bất kỳ một thành phô nào đối với công dân cứa thành phô. một thành phố của nhân dán (a city for people). Song cũng cần xây dựng một thành phố gần gũi với thiên nhiên (city for nature) một thành phô bền vững (A sustainable city).
Có đủ sức và có nhà khá cung cấp cho công dân với ý nghĩa là chu sở hữu và an toàn nó chính là dạng cơ ban của sự gắn kết xã hội. Thật vậy. nhiều vãn để xã hợi găp trớ ngại vì sự thiếu khả năng của các thành phố dáp ứng dầy du nhu cầu về nhà ơ.
Một thành phô’ có thể lui tới được (An Accessible City):
Sự chuẩn bị cở hạ tầng hiệu quả hãy còn là một thách thức và mục tiêu còn bị tránh né đối với nhiều thành phố. Rất nhiều thành phố bị sa lầy trong khoá ô cờ các đường giao thông bởi vì hệ thống vận tải của họ không thê đối phó với sự gia tăng phưcmg tiện giao thông ô nhiễm môi trường dẫn đến sự thua thiệt trong tranh chấp kinh tế và sự lãng phí các nguồn lực. Đó đúng là những kết quả kinh khủng nếu như tắc nghẽngiao thông không được kiếm soát trong giai đoạn trung hạn và dài hạn. Cần xây dựng một thành phô dịch chuyển dễ dàng (city for moving).
Một thành phố hấp dẫn (An Attractive City):
Một điểm quan trọng đôi với thành phô là phải hấp dẫn. Một trong những trạng thái không thích thú của đô thị hoá nhanh là khuynh hướng các thành phố trông rất giông nhau. Nhiều môi trường đô thị vể mặt chức năng chỉ là một số mớ hỗn độn và trớ nên rất khắc nghiệt với không gian công cộng không hấp dẫn một số thành phố đã điều hành đê ngăn chặn tình trạng này bằng cách tãng cường suy nghĩ về đặc tính của chúng thông qua văn hoá và xây dựng truyền thống các không gian mớ và báo tồn môi trường cảnh quan (Ví dụ Barcelona giữ được tiếng tăm nhờ các không gian công cộng và chất lượng thiết kê đô thị Rio de Ganeiro và Caplown có được sự sôi nổi và sống động cúa các bến cảng Paris Heidelbery Berlin và Huế (Việt Nam) rất giàu sự cống hiến về các công trình văn hoá và truyền thống). Cần xây dựng một thành phô sống động về vãn hoá (a culturally vital city).

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN